Vodič za roditelje – 7 saveta kako pomoći detetu da odabere odgovarajuću srednju školu?

Vodič za roditelje - 7 saveta kako pomoći detetu da odabere odgovarajuću srednju školu featured image
Kako pomoći detetu da odabere odgovarajuću srednju školu je pitanje koje muči mnoge roditelje osmaka. Vodič za roditelje daće vam nekoliko smernica kako da vodite svoje dete kroz proces donošenja odluke o odgovarajućoj srednjoj školi. Izbor srednje škole predstavlja prvu veliku odluku deteta od koje umnogme zavisi njegov budući profesionalni život. Istovremeno, ovo je važan korak ka svetu odraslih, jer dete mora svoje želje uskladiti sa mogućnostima, što zahteva visok stepen zrelosti i odgovornosti. Deca u ovom periodu često ne mogu racionalno sagledati stvari, te je pomoć odraslih, pre svega roditelja, neophodna. U želji da svom detetu pomognu da napravi pravi izbor, roditelji su često zbunjeni koliko, kada i na koji način treba da utiču na proces izbora škole. Stoga, kroz Vodič za roditelje ukazaćemo vam kako možete usmeriti svoje dete, a da mu pritom ne stvarate dodatni pritisak.
Sadržaj

Vodič za roditelje - Razgovarajte sa detetom

Kako pomoći detetu da odabere odgovarajuću srednju školu je pitanje čiji odgovor zavisi od odnosa roditelja sa detetom. Svakako, prvi i najvažniji korak od kog zavisi nastavak procesa donošenja odluke je razgovor sa detetom. Uloga ovog razgovora je da se roditelj upozna sa detetovim potencijalnim željama i interesovanjima. 

Ako dete već zna šta bi želelo da upiše, sledeći korak je da proverimo da li za to postoje realne mogućnosti. I pored toga što svaki roditelj želi najbolje za svoje dete, veoma je važno da tokom ovog razgovora budemo iskreni, kako bismo izbegli eventualna razočarenja. Na primer, deca koja upisuju gimnaziju, odlučuju se za prirodne ili društvene nauke, kako bi stekla šire opšte obrazovanje, ali i produžila sebi rok donošenja konačne odluke. Izbor srednje stručne škole znači da dete ima donekle izgrađenu sliku svoje profesionalne budućnosti. 

Dakle, veoma je važno da sa decom pričate otvoreno i objektivno o rezultatima postignutim u osnovnoj školi, neophodnim bodovima za upis, kvalifikacionom i prijemnom ispitu.

Neretko se dešava da roditelji ne znaju kako pomoći detetu da odabere odgovarajuću srednju školu, ali i da budući srednjoškolac nema ideju koju  školu da upiše. 

Manjak interesovanja kod dece često se javlja kao posledica jednoličnog sistema obrazovanja koji za decu ne predstavlja izazov, te nisu svesni koliko novih, zanimljivih i korisnih stvari mogu naučiti. Posledica ovoga može biti biranje škole koju vršnjaci upisuju, odnosno da dete krene za većinom. U ovom slučaju razgovor bi trebalo da počnete polazeći od detetovih afiniteta ka određenim predmetima, hobija, pa u skladu sa tim, sistemom eliminacije može se suziti krug mogućih škola i obrazovnih profila. Naravno, ovo podrazumeva da roditelji, koji traže odgovor na pitanje kako pomoći detetu da odabere odgovarajuću srednju školu, budu dobro informisani i upućeni u to šta koja škola nudi.

Profesionalna orijentacija

Odgovor na pitanje kako pomoći detetu da odabere odgovarajuću srednju školu trebalo bi da uključi i adekvatnu podršku stručnjaka.  Ono što bi svakako trebalo da ponudite svom detetu u završnom razredu osnovne škole je profesionalna orijentacija. Danas su na internetu dostupni razlčiti oblici ovih testova, međutim, profesionalna orijentacija je mnogo više od testa koji izbacuje automatske rezultate. 

Najveći benefit profesionalne orijentacije postiže su upravo kroz razgovor deteta sa stručnjakom. Takođe, relevantna profesionalna orijentacija pored niza standardizovanih testova može uključiti i ispitivanje profesionalnih interesovanja, motivaciju, radne navike, osobine ličnosti, intelektualne i druge sposobnosti. Svi ovi parametri nužno zahtevaju interpretaciju rezultata od strane kvalifikovanih stručnjaka, pedagoga i psihologa, što je još jedan razlog više da ove testove deca ne rade online.

Značaj ove sveobuhvatne analize ogleda se upravo u činjenici da se sagledavanjem pomenutih faktora može procenti da li detetu odgovara određena profesija. Tako dete može posedovati interesovanje za nešto, ali ne  osobine i sposobnosti koje su mu neophodne da bi to radilo uspešno.

Naravno, trebalo bi da budete svesni da profesionalna orijentacija ima samo savetodavni, usmeravajući karakter, to je procena, nikako uputstvo šta tačno dete treba da upiše.

Informišite se

Važan korak u izboru srednje škole je informisanje. Roditelji bi trebalo da se upoznaju sa mogućnostima koje pružaju srednje škole u mestu u kom dete nastavlja školovanje. Takođe, budućeg srednjoškolca treba podstaći da se uključi u proces prikupljanja informacija, te da preuzme aktivnu i odgovornu ulogu, jer konačnu odluku ipak treba da donese samostalno.

Prema načinu finansiranja postoje državne i privatne srednje škole. Iako se pre nekoliko godina o privatnom školstvu nije ni razmišljalo, danas se sve veći broj roditelja odlučuje da upiše svoje dete u privatnu školu. Ovaj trend uslovljen je pojavljivanjem akreditovanih ustanova koje teže da odgovore na promene tržišta rada, koje traži kvalifikovane mlade ljude sa konkretnim i primenljivim veštinama. Pored velikog izbora obrazovnih profila i traženih zanimanja, veoma je važno da znamo koja konkretna znanja i veštine će dete razviti, na koji način, u kakvoj sredini, koliko učenika će biti u grupi, itd. Odnosno, važno je da vodimo računa o kvalitetu obrazovanja koje će naše dete dobijati.

Škole možemo klasifikovati i prema vrstama, te tako postoje gimnazije, stručne i umetničke. Kao što je već pomenuto, gimnazija pruža široko opšte obrazovanje i zasigurno obezbeđuje odličnu osnovu za nastavak školovanja na fakultetu. Kada je reč o stručnim školama, one su dobar izbor za one učenike koji već imaju afinitete ka određenim profesijama. Stručne škole pružiće učenicima teorijsku i praktičnu osnovu za nastavak obrazovanja ili rad u nekoj konkretnoj oblasti. Ukoliko pak dete ima neke specifične talente, umetničke škole treba da budu predmet vašeg istraživanja. Sve pomenute vrste mogu se naći kao posebni smerovi u okviru privatnih škola.

Učenici na kraju osnovne škole  obavezno polažu kvalifikacioni ispit, dok neke škole zahtevaju i prijemni (umetničke škole, filološke gimnazije, sportske, matematičke…) Kada je reč o privatnim školama pitanje prijema i uslovi upisa se razlikuju u zavisnosti od svake konkretne ustanove.

Broj bodova neophodnih za upis u državne srednje škole se svake godine menja, tako da bi ovaj podatak trebalo proveriti, kako bi se detetova interesovanja uskladila sa realnim mogućnostima. Informacije vezane za upis učenika u srednje škole dostupne su na sajtu Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja. Rangiranje osmaka vrši se prema bodovima stečenim na osnovu uspeha u osnovnoj školi (u obzir se uzima uspeh u šestom, sedmom i osmom razredu) i na osnovu postignutih rezultata na prijemnom ispitu. Ukupan broj bodova koji učenik može ostvariti je 100.

Tek kada smo se dobro informisali, možemo ponuditi detetu odgovore na pitanja i nedoumice, te ga na taj način usmeriti ka odgovarajućoj školi.

Pomozite detetu da napravi spisak želja

Nakon što ste suzili krug potencijalnih škola i obrazovnih profila, trebalo bi da pomognete detetu da napravi spisak želja. Veoma je značajan redosled pisanja želja, jer će se dete u zavisnosti od broja bodova rangirati prema napravljenom spisku. Međutim,  ni roditelji ni dete, ne bi trebalo drugu, treću ili desetu želju da doživljavaju kao poraz ili „utešnu“ varijantu, već kao jednako dobru mogućnost da se dete razvija u skladu sa svojim sklonostima i interesovanjima. Raznovrsnost želja detetu treba postaviti kao mnogobrojne šanse i alternative koje se pred njim nalaze. Takav pristup značajno će doprineti olakšavanju ovog stresnog perioda, kako za decu, tako i za njihove roditelje.

Istražujte

Nakon što ste obavili razgovor sa detetom, odradili test profesionalne orijentacije, informisali se o postojećim školama, napravili spisak potencijalnih obrazovnih profila, vreme je da počnite sa istraživanjem. Za razliku od informisanja, istraživanje podrazumeva dublju analizu izabrane škole. Neophodne informacije o uslovima upisa, opisu smera, misiji i viziji škole možete pronaći na sajtu ili kontaktiranjem  svake pojedinačne škole. 

Međutim, da bi bili sigurni da je baš ta srednja škola ono što vašem detetu treba, poželjno je da je dodatno istražite. To podrazumeva iskustva učenika koji pohađaju ili su završili konkretnu školu, kao i mišljenje njihovih roditelja.  Na taj način možete uporediti zvanične informacije do kojih ste došli sa iskustvom „iz prakse“. Ovo je posebno važno ako razmišljate o privatnoj školi. Iskustvo roditelja čija su deca završila određenu privatnu osnovnu ili srednju školu može vam pružiti neophodne informacije o načinu rada, prednostima i nedostacima određene ustanove.

Naravno, stepen zadovoljstva zavisi od ciljeva i motiva pojedinačne osobe, te nikako procene drugih ljudi ne treba da uzimate kao konačne. Ali svakako vam mogu biti od koristi pri donošenju odluke, naročito ukoliko poznajete ljude sa kojima razgovarate.

Spremajte se zajedno

Još jedan važan korak je pripremanje za prijemni ispit, ukoliko je on preduslov upisa srednje škole. Kao što je pomenuto, u državnim školama prijemni ispit je sastavni deo upisa, dok privatne škole to pitanje regulišu različito, te u nekima prijemni ispit nije neophodan.

U zavisnosti od predmeta koji se polažu, učenici često pripremu mogu dobiti od predmetnih nastavnika u osnovnoj školi. Takođe, dostupne su zbirke i materijali koje deca treba da nauče. Često roditelji ne mogu pomoći svom detetu u pripremanju prijemnog ispita za konkretne predmete, ali je važno da deca budu svesna da nisu sama i da imaju roditeljsku podršku.

Period završetka osnovne škole, praćen je nizom novih situacija, te će dete biti pod stresom. Zbog toga, vi kao roditelji značajno im možete olakšati ovaj proces.  Naime, ne bi trebalo da postavljate previsoka očekivanja. Uvek imajte na umu da je bitno da se dete ne razočara, a ne da vas ne razočara. 

Počnite na vreme

Odgovor na pitanje kako pomoći detetu da odabere odgovarajuću srednju školu trebalo bi da počnemo da tražimo na vreme. Naime, predlaže se darazgovor sa detetom o srednjoj školi  vodimo još od samog početka osmog razreda. Informisanjem i ispitivanjem dostupnih mogućnosti, ostavljamo detetu dovoljno vremena da se pripremi. Često je vremenska ograničenost, odnosno osećaj da kasnimo ili da nećemo stići, upravo faktor koji najviše izaziva pritisak. U skladu sa tim, ranijim razgovorima sa detetom možemo značajno preduprediti ili barem ublažiti stres. 

Za kraj - kako pomoći detetu da odabere odgovarajuću srednju školu?

 

Svesni smo činjenice da je upis u srednju školu stresan period kako za decu, tako i za njihove roditelje. Izbor srednje škole treba da bude odluka deteta, ali pomoć, podrška i usmeravanje osmaka u procesu donošenja odluke su odgovornost odraslih. Stoga, važno je da se upoznamo sa mogućnostima koje nam se nude, te da našoj deci obebedimo obrazovanje koje će im omogućiti da odgovore na zahteve savremenog tržišta rada.  

Privatna gimnazija Tvrđava pored akreditovanih obrazovnih profila, svojim polaznicima obezbeđuje učenje u malim grupama od vrsnih stručnjaka, u modernom i kreativnom okruženju. Zahvaljujući interaktivnom pristupu, učenici će razviti primenljive veštine i znanja koje će im pružiti osnovu za rad ili nastavak školovanja na fakultetima. 

Dakle, roditelji, oslušnite želje i interesovanja svoje dece, informišite se na vreme i omogućite im ne prosečno, već kvalitetno obrazovanje. 

 

Podeli post

Prijavi se na mejling listu

Ako ti se svideo upravo pročitani tekst i smatraš da ti je bio od koristi, prijavi se na našu mejling listu i jednom mesečno u tvoj inboks će stizati slični korisni tekstovi.

Gimnazija Tvrđava Logo Royal

Sa jasnim fokusom na razvijanje znanja i veština za 21. vek, gimnazija Tvrđava predstavlja najbolji izbor za školovanje i usavršavanje.

Sadržaj

Pošaljite nam poruku

Rado ćemo se sresti sa Vama i porazgovarati o budućnosti Vašeg deteta.