Da li se diploma privatne srednje škole priznaje

diploma privatne srednje škole
Ako razmišljate da upišete svoje dete u privatnu školu, sigurno se pitate da li se diploma privatne srednje škole priznaje, odnosno, da li se vrednuje na isti način kao ona iz državne ustanove. I dok je u inostranstvu privatno školstvo sinonim za kvalitet obrazovanja koji nije dostupan svima, u našoj zemlji i dalje postoje predrasude vezane za validnost ovih škola. Obrazovni sistem u našoj zemlji se reguliše kroz Zakon o osnovama sistema vaspitanja i obrazovanja, te da bi diploma imala pravnu vrednost škola mora raditi u skladu sa ovim zakonom i poštovati standarde propisane od strane Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja. Ovo znači da privatna škola mora ispuniti stroge zahteve kvaliteta u pogledu infrastrukture, resursa, kurikuluma i nastavnog kadra da bi dobila licencu za rad. U ovom tekst objašnjavamo koji su to tačno zahtevi koje svaka privatna srednja škola mora da ispuni i odgovaramo na najčešće nedoumice koje mogu imati roditelji koji žele da upišu dete u privatnu srednju školu.
Sadržaj

Registracija privatnih srednjih škola i licenca za obrazovanje

Diploma privatne srednje škole je priznata samo ukoliko je škola registrovana i ima licencu za obrazovanje, odnosno ako je akreditovana od strane Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja

Akreditacija predstavlja proces verifikacije, odnosno potvrde da neka ustanova ispunjava određene, unapred propisane standarde kvaliteta.

Da bi stekla uslov za registraciju i licencu, privatna škola mora da ima:

  • odgovarajući prostor i opremu za obavljanje nastave u skladu sa standardima koje propisuje Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja
  • dokaz da nastavnici poseduju odgovarajući nivo obrazovanja i položen stručni ispit za rad
  • razvijen program i nastavni plan koji je usklađen sa državnim standardima i zakonskim propisima
  • osnivačka akta u skladu sa zakonskim propisima, što uključuje statut škole, pravilnik o radu, pravilnik o disciplini, i druge potrebne dokumente
  • dokaze da su obezbeđeni higijensko-tehnički i drugi uslovi za rad ustanove
  • dokaze da su obezbeđena finansijska sredstva za osnivanje i rad škole
  • elaborat o socijalnoj i ekonomskoj opravdanosti osnivanja ustanove
  • dokaza da postoji dovoljan broj učenika
  • izmirene sve finansijske obaveze prema državi, kao što su porezi i doprinosi.Zahtevi Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja za programe u privatnim srednjim školama

Diploma privatne srednje škole pred zakonom je ravnopravna onoj iz državne ukoliko privatna škola poseduje rešenje o ispunjenosti propisa koji se odnose na uslove za rad. Prvi uslov je da privatna škola mora ponuditi isti kurikulum i nastavni plan kao odgovarajuća državna srednja škola. Odnosno, da bi dobila akreditaciju privatna škola mora da se pridržava istih standarda u pogledu nastavnog plana i programa, broja časova, izbornih predmeta i drugih važnih elemenata kao što to radi državna. 

Dakle, program i kurikulum u privatnoj školi moraju biti usklađeni sa državnim standardima koje propisuje Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja. To znači da moraju sadržati sve predmete koji su propisani državnim standardima za određeno obrazovno područje. Na primer, ako je u pitanju društveno-jezički smer gimnazije, program i kurikulum moraju obuhvatiti sve predmete iz oblasti društvenih nauka i jezika koje obuhvata program u državnoj školi, kao i izbornu grupu predmeta. 

Takođe, program i kurikulum moraju biti prilagođeni zahtevima nastavnog procesa.To podrazumeva jasno određene ciljeve i ishode učenja, kao i raspoređivanje obaveznih i izbornih predmeta u odgovarajući broj časova

Kurikulum privatne srednje škole mora poštovati i zahteve koji se odnose na ocenjivanje učenika i načine procene njihovog napretka. Ako uzmemo u obzir sve navedeno, jasno je da se deca u privatnim školama moraju jednako potruditi da ostvare obrazovne ciljeve i savladaju nastavni program, te da se ocene nikako ne mogu “poklanjati” ili “kupovati”. Ono što zapravo pravi razliku u privatnim školama i omogućava deci da brže i uspešnije savladavaju isti program je rad u malim odeljenjima, posvećeni nastavnici i inovativne metode rada. Na ovaj način deca propisani program savladavaju brže, uspešnije i stiču primenljiva znanja. 

Nadalje, privatna srednja škola mora da se pobrine za organizovanje praktične nastave i drugih aktivnosti koje će učenici omogućiti da primene sve što su naučili. Na primer, gimnazija Tvrđava svojim učenicima obezbeđuje stručnu praksu u prestižnim IT kompanijama, kao što je Vega IT, kako bi im omogućila da još tokom srednje škole naučeno primene u praksi i da uče “na terenu”, od najuspešnijih u određenoj oblasti. Iskustveno stečeno znanje omogućava učenicima zaposlenje odmah nakon srednje škole i daje im osnovu za školovanje na prestižnim fakultetima u Srbiji i inostranstvu.

Ukratko, privatna srednja škola mora da ispuni iste standarde u pogledu programa i kurikuluma kao i državna srednja škola, ali da bi to ostvarila koristi potpuno drugačije pristupe i metode. 

Nastavni kadar u privatnim srednjim školama

Sledeći važan faktor za akreditaciju privatne srednje škole je da ima dovoljan broj kvalifikovanih i stručnih nastavnika za svaki nastavni predmet. Naime, nastavnici treba da imaju adekvatno obrazovanje u svom području rada, odnosno završenu odgovarajuću fakultetsku ili stručnu spremu za predmete koje predaju. Na primer, nastavnik matematike mora imati završen matematički fakultet i položen stručni ispit za licencu.

Kako privatne srednje škole insistiraju na primeni savremenih obrazovnih metoda, nastavnici bi pored poznavanja svoje oblasti, trebalo da poznaju različite obrazovne tehnologije koje su potrebne za efikasno vođenje nastave. Ministarstvo nauke, prosvete i tehnološkog razvoja takođe takođe zahteva da se kontinuirano prati kvalitet rada nastavnika u srednjim školama, bilo da su privatne ili državne, te insistira na profesionalnom razvoju nastavnika. Nastavnici privatnih škola moraju se konstantno usavršavati kroz različite programe i kurseve kako bi učenicima omogućili najbolje uslove za razvoj i napredak. 

Nastavni kadar privatne gimnazije Tvrđava, izabran je prema strogo postavljenim standardima. Pored toga što su naši nastavnici vrhunski stručnjaci svoje oblasti, oni su izvrsni metodičari i pedagozi. Cilj naših nastavnika nije “prenošenje znanja” na učenika, već vođenje učenika kroz proces sticanja znanja.

Priznavanje diploma iz privatnih srednjih škola u državnim institucijama

Ukoliko je privatna srednja škola akreditovana, odnosno ispunjava sve prethodno pomenute uslove, diploma iz te škole se priznaje u svim ustanovama (javnim ili privatnim) i njena vrednost jednaka je onoj iz državne srednje škole. To znači da deca koja završe privatnu srednju školu, ne samo da dobijaju kvalitetna znanja i veštine, već i potpuno priznatu diplomu sa kojom mogu da se upišu na fakultet ili dobiju posao. 

Redovno školovanje u privatnim srednjim školama se organizuje na potpuno isti način, kao i državnim. Učenici su u obavezi da prisustvuju časovima, praktičnoj nastavi i ispunjavaju sve druge školske aktivnosti i u roku. Po završetku svakog razreda, učenici dobijaju svedočanstva o završenom razredu, koja su u potpunosti validna i pravno priznata. Ova dokumenta učenici predaju na željeni fakultet ili radno mesto nakon završene srednje škole, a njihova vrednost je ista kao da su učenici završili državnu školu.

 

Za kraj - Kako proveriti da li je diploma privatne srednje škole priznata?

Ako ste pažljivo pročitali ovaj tekst, jasno vam je da privatna  škola mora da ispuni brojne uslove da bi uopšte dobila licencu za obrazovanje, odnosno akreditaciju. Prema tome, da biste proverili da li je diploma privatne srednje škole u koju želite da upišete svoje dete priznata, trebalo bi da vidite rešenje koje potvrđuje da je škola registrovana i da ispunjava uslove propisane zakonom. 

Privatna gimnazija Tvrđava, je akreditovana srednja škola u Novom Sadu koja kombinacijom savremenih obrazovnih pristupa teži da odgovori na potrebe novih generacija. Pored sticanja priznatih diploma, ova škola obezbeđuje svojim polaznicima kvalitetno, primenljivo znanje i veštine koje ih u potpunosti pripremaju za nastavak školovanja na fakultetima ili svet rada. Pažljivo odabran nastavni kadar  ima slobodu kreiranja i organizovanja modernih načina rada u odeljenjima sa malim brojem učenika, uz primenu mentorskog i individualizovanog pristupa. Interaktivna nastava obezbeđuje aktivnost učenika u nastavnom procesu, podstičući ga na istraživanje i eksperimentisanje. Upis je u toku! 

Podeli post

Prijavi se na mejling listu

Ako ti se svideo upravo pročitani tekst i smatraš da ti je bio od koristi, prijavi se na našu mejling listu i jednom mesečno u tvoj inboks će stizati slični korisni tekstovi.

Gimnazija Tvrđava Logo Royal

Sa jasnim fokusom na razvijanje znanja i veština za 21. vek, gimnazija Tvrđava predstavlja najbolji izbor za školovanje i usavršavanje.

Sadržaj

Pošaljite nam poruku

Rado ćemo se sresti sa Vama i porazgovarati o budućnosti Vašeg deteta.