Stilovi rada nastavika i njihov uticaj na učenike

stilovi rada nastavnika
Promene u društvu uslovljavaju izmene u odnosima između nastavnika i učenika, kao i načinu rada nastavnika. Stilovi rada nastavnika u tradicionalnoj školi, koji su se svodili na monološko i monotono izlaganje nastavnog gradiva, ne samo da ne deluju motivišuće i podsticajno na učenike, već negativno utiču na kvalitet obrazovanja i pripremu dece za život i rad. Uspešnost i delotvornost nastavnika u savremenoj školi znatno je određena kvalitetom uspostavljenih odnosa u učionici, izborom metoda rada i celokupnom pedagoškom praksom koju nastavnik neguje. Prema tome, kroz stil rada, nastavnik ispoljava svoju kreativnost, samostalnost, inicijativnost, demokratičnost ili suprotno, autoritarnost, nedoslednost, neodgovornost i sl. Ukoliko uzmemo u obzir da sve ovo znatno utiče na proces razvoja ličnosti deteta, jasno je zašto želimo da posvetimo pažnju stilovima rada nastavnika. U nastavku teksta pročitajte kakvi sve mogu biti stilovi rada nastavnika i kakav je njihov uticaj na učenike.
Sadržaj

Šta je stil rada nastavnika?

Stilovi rada nastavnika podrazumevaju principe i metode rada, kao i ponašanja, odnosno subjektivna obeležja koja se kod svakog nastavnika razlikuju. Prema Pedagoškom rječniku stil rada nastavnika se definiše kao ispoljavanje ličnih svojstava nekog nastavnika u vaspitno-obrazovnom radu. Naime, to je  svaka namerna i usmerena aktivnost, koja se relativno trajno i dosedno primenjuje u radu sa učenicima.

U tradicionalnoj školi nastavnik je bio glavni nosilac vaspitno-obrazovne delatnosti, čija je glavna uloga bila da učenicima prenese određena znanja, ne da ih motiviše i razvije ljubav prema saznavanju. Savremena nastava u centar obrazovnog procesa stavlja učenika, što zahteva promenu stila rada nastavnika. Danas nastavnik ne treba da bude samo predavač, već planer, iistraživač, organizator, vodič, inovator, savetnik  i vaspitač. Što nastavnik u većoj meri vrši te savremene funkcije, njegov stil rada je manje klasični autoritaran, a više invetivan i demokratičan. Prema tome, stil rada nastavnika značajno utiče na kvalitet poučavanja i na rezultate u vaspitno-obrazovnom procesu. 

 

Kakvi mogu biti stilovi rada nastavnika?

Stilovi rada nastavnika su brojni jer proizilaze iz njihovih osobina ličnosti, preuzetih obrazaca ponašanja i celokupne vaspitne filozofije. Stil rada nastavnika, između ostalog, može se definisati preko kategorija kontrole, nametanja, ličnog angažovanja ili olakšavanja. Na osnovu toga, razlikuju se moćni nastavnikov stil, koji se može definisati kao stil kontrole i nametanja, ili fleksibilni stil – kao stil olakšavanja, razvijanja, ličnog angažovanja. Ono što se može zaključiti jeste da su uspešniji i bolje prihvaćeni, od strane učenika, fleksibilniji nastavnici, koji podstiču unutrašnju motivaciju, samostalnost u radu i odgovornost u ponašanju. 

Prema načinu rukovođenja odeljenjem možemo razlikovati tri stila rada nastavnika:

  • Demokratski
  • Autokratski 
  • Laissez fair

 

Demokratski stil rada nastavnika je onaj koji dozvoljava učešće učenika u odlučivanju, u pripremanju, realizaciji i vrednovanju rada, te podstiče decu da preuzmu aktivnu ulogu u procesu sticanja znanja. Nastavnici koji deluju u skladu sa ovim stilom rada vode učenike kroz proces učenja, aktivno učestvuju i pomažu im da izgrade kompetencije i znanja. Oni nastoje motivisati učenike, uključiti ih u diskusiju i podsticati razvoj kritičkog mišljenja, umesto nametanja vlastitih stavova. 

Autokratski  stil rada  definiše nastavnika koji samostalno donosi odluke i ne dozvoljava učenicima da iznesu svoje mišljenje. To je stil rada gde je posebno naglašen autoritet nastavnika. Nastavnici koji preferiraju ovaj stil rada usmereni su na rezultate, а ne na proces sticanja znanja. Odluke donose sami, određuju metode, načine rada, kao i podelu radnih zadataka birajući koji će učenik sa kime raditi. Oni smatraju da učenici treba da  rade ono što im se kaže bez dodatnih pitanja i objašnjenja. Ovakav nastavnik daje uputstva i izdaje naredbe. Nastavnik koji primenjuje autokratski stil zagovornik je stroge discipline, te je u komunikaciji sa učenicima distanciran, ne dopušta slobodu mišljenja i iznošenje vlastitih ideja. 

Laissez fair je stil rada nastavnika koji učenicima dopušta slobodu u svim aktivnostima. Nastavnici koji preferiraju ovaj stil rada, prepuštaju učenicima sve, od donošenja odluka u vezi nastavne jedinice do načina rada. Oni nastoje da se što manje ističu, a njihovo učestvovanje u raspravama sa učenicima i saradnja sa kolegama je minimalna. Ovaj stil rada primenjuju nastavnci koji žele da budu omiljeni učenicima i kolegama bez obzira kako se to odražava na kvalitet rada. 

 

Stilovi rada nastavnika i uspeh učenika

Odnos između učenika i nastvnika u savremenoj školi je promenjen u korist učenika. Od učenika se očekuje da zajedno sa nastavnikom učestvuje u pripremi, realizaciji i verifikaciji vaspitno-obrazovnog rada. Umesto odnosa nadređenosti i podređenosti, savremena škola insistira na partnerskim odnosima između učenika i nastavnika, koji se zasnivaju na međusobnom uvažavanju i poštovanju.

Prema tome, nastavnik koji primenjuje autokratski ili laissez fair stil rada negativno utiče na celokupan uspeh učenika. Autokratskim stilom rada direktno narušava razvoj kritičkog mišljenja, samopouzdanja, inicijativnosti, kreativnosti i preduzetništva, što su osnovne kompetencije neophodne za život i rad u budućnosti. 

Sa druge strane,  laissez fair stil rada je u suprotnosti sa osnovnim načelom savremenog obrazovanja da nastavnik treba da bude ravnopravan partner i voditelj učenika na putu njegovog razvoja. Ukoliko je učeniku sve dozvoljeno, on će smatrati da mu nastavnik nije potreban, što  daje pogrešnu sliku o značaju formalnog obrazovanja, ali i poštovanju autoriteta, pravila, discipline i drugih ljudi. U vreme kada je učenicima sve dostupno putem interneta i kada nastavnik više nije osnovni izvor informacija, on treba da uloži sve svoje snage da učeniku pokaže koliko mu je zapravo potreban na putu njegovog razvoja. 

Umesto monotonog predavanja i stroge discipline, ili potpunog prepuštanja obrazovnog procesa učeniku, nastavnik mora pronalaziti inovacije da bi njegov rad zadovoljio aspiracije i potrebe današnjih učenika i savremenog društva. On bi trebalo da bude strateg, vođa i partner koji primenom adekvatnog stila rada omogućava svakom učeniku da maksimalno razvije svoje sposobnosti. 

U savremenoj školi učenik se dovodi u poziciju subjekta i ravnopravnog partnera  nastavnika. Da bi učenik uspešno odgovorio na zahteve savremenog društva, nastavnik mora uvažavati njegovo mišljenje i uključiti ga u proces odlučivanja u učionici. Prema tome, uspeh učenika u velikoj meri zavisi od ličnosti nastavnika i od njegove spremnosti  da primenjuje demokratski stil rada u skladu sa principima savremene nastave. 

stilovi rada nastavnika

Nastavnik kakvog svi učenici žele

Od nastavnika se oduvek očekivalo da svojim ličnim osobinama, zalaganjem i ponašanjem bude ne samo primer učenicima, već i društvu u celini. Deca se često identifikuju sa nastavnikom, te je jasno da od njegovog stila rada zavisi njihov odnos prema obavezama i prema drugim ljudima. 

Pod uticajem najnovijih naučno-tehnoloških promena, dešava se i promena u strukturi i položaju nastavnika. Zahvaljujći savremenim nastavnim sredstvima, rutinski deo nastavnikovog angažovanja na prenošenju znanja smanjuje se u korist kreativnog planiranja nastavnog proces. Prema tome, svaki učenik želi nastavnika koji stvara kreativnu i podsticajnu atmosferu na času, koji je zanimljiv i povezuje nastavne sadržaje sa svakodnevnim životom, koji koristi inovativne pristupe i razume izazove sa kojima se deca suočavaju.

Prema istraživanjima, neke odlike demokratskog stila rada su:

  • uključivanje učenika u diskusiju i uvažavanje njihovih predloga
  • pokazivanje ili simulacija u nastavi kako bi učenik razumeo šta se tačno od njega očekuje
  • davanje mogućnosti samoevaluacije, odnosno nastavnik omogućava učeniku proveru ili ocenu kvaliteta vlastitog radaStilovi rada nastavnika - Za kraj

Jasno je da stilovi rada nastavnika imaju veliki uticaj na razvoj učenika ne samo u intelektualni, već i  socijalni i moralni. Demokratizacija odnosa između učenika i nastavnika jedno je od ključnih obeležja  nastavnog rada u savremenoj školi. Od nastavnika se više ne traži samo poznavanje gradiva predmeta koji predaje, nego pre svega kreativnost, sposobnost uočavanja, predviđanja i rešavanja problema u praksi. Stalna edukacija i samousavršavanje, imperativ je za sve nastavnike u savremenoj školi jer se ona stalno upotpunjuje didaktičkim, metodičkim i tehnološkim inovacijama. 

Odnos učenika prema nastavnom predmetu često je određen predmetnim nastavnikom. Upravo zbog toga, nastavni kadar privatne gimnazije Tvrđava, izabran je prema strogo postavljenim standardima. Pored toga što su naši nastavnici vrhunski stručnjaci svoje oblasti, oni su izvrsni metodičari i pedagozi. Cilj naših nastavnika nije “prenošenje znanja” na učenika, već vođenje učenika kroz proces sticanja znanja. Prema tome, nastavnik nije kontrolor kog se dete plaši, već partner koji pomaže učenicima da odgovore na akademske izazove.

Literatura

Podeli post

Prijavi se na mejling listu

Ako ti se svideo upravo pročitani tekst i smatraš da ti je bio od koristi, prijavi se na našu mejling listu i jednom mesečno u tvoj inboks će stizati slični korisni tekstovi.

Gimnazija Tvrđava Logo Royal

Sa jasnim fokusom na razvijanje znanja i veština za 21. vek, gimnazija Tvrđava predstavlja najbolji izbor za školovanje i usavršavanje.

Sadržaj

Pošaljite nam poruku

Rado ćemo se sresti sa Vama i porazgovarati o budućnosti Vašeg deteta.