Benefiti saradničkog učenja: Kako grupni rad doprinosi školskom uspehu?

benefiti saradničkog učenja
Saradničko ili kooperativno učenje sve više nalazi primenu u savremenom obrazovanju zahvaljujući kompetencijama koje se razvijaju kroz timski rad učenika. Teorijska osnova ovog učenja nalazi se u socijalnoj psihologiji koja naglašava važnost lične aktivnosti i iskustva u sticanju znanja. Kako razmena ideja i kritičko promišljanje problema čine sastavni deo saradničkog učenja, smatra se da su deca u tim uslovima maksimalno angažovana u procesu sticanja znanja. Postoji veliki broj modela i tehnika saradničkog učenja, koje variraju u pogledu načina na koje učenici rade zajedno i strukture zadataka za učenje, te je na nastavniku da izabere najefikasniji način grupnog rada. To je ono što kaže teorija. U tekstu pročitajte šta kaže praksa, odnosno koji su benefiti saradničkog učenja, kako se ovo učenje organizuje i na koji način zaista doprinosi školskom uspehu.
Sadržaj

Određenje saradničkog ili kooperativnog učenja

Benefiti saradničkog učenja su ključni za postizanje dubljeg razumevanja gradiva i razvoj veština za 21. vek, međutim da bi se oni iskoristili važno je ukazati šta se tačno podrazumeva pod saradničkim učenjem. 

Saradničko ili kooperativno učenje predstavlja instrukcijsku metodu u kojoj učenici uče zajedno u malim grupama. Kako uspeh projekta zavisi od svakog člana grupe jednako, svaki učenik pomaže onom drugom da bude uspešniji. Zahvaljujući stalnoj razmeni informacija, ova metoda podstiče aktivnu interakciju između učenika, omogućavajući im da međusobno razmenjuju ideje i nove perspektive. Prema tome, kooperativni timovi dublje promišljaju gradivo i zadržavaju informacije duže od onih koji rade individualno. Ovakvo  podeljeno učenje daje učenicima priliku da učestvuju u debati i preuzimaju odgovornost za sopstveno učenje. Na taj način, saradničko učenje ne samo da povećava interesovanja dece za sticanjem znanja, već unapređuje i kritičko mišljenje.

Osnovni aspekti saradničkog učenja su:

 • struktuirani rad sa ciljem dubljeg razumevanja gradiva
 • podsticanje pozitivnih međuljudskih odnosa u učionici
 • razvijanje individualne odgovornosti za doprinos timskom napretku
 • promovisanje timskog rada kao ključne kompetencije 21. veka

 

Uzevši ovo u obzir, dolazimo do zaključka da je cilj kooperativnog učenja da svaki učenik napreduje i to u različitim aspektima. Nakon učestvovanja u kooperativnom radu, učenici bi trebalo da budu osposobljeni da isti ili sličan zadatak urade samostalno. 

Benefiti saradničkog učenja

I dok je u tradicionalnoj učionici glavna opomena nastavnika bila “svako za sebe, ne gledajte u tuđi rad”, savremeno obrazovanje podstiče učenike da prevaziđu granice individualnog učenja i umesto toga razvijaju veštine saradnje, timskog rada i kreativnog razmišljanja. Kroz aktivno angažovanje u grupnim aktivnostima, diskusijama i projektnim zadacima, učenici ne samo da stiču dublje razumevanje gradiva, već razvijaju veštine koje su dragocene kako u akademskom okruženju, tako i u njihovom budućem profesionalnom životu. Prema tome, neki od osnovnih benefita saradničkog učenja su:

 • dublje razumevanje i kritičko promišljanje informacija
 • duže pamćenje naučenog
 • usmereniji rad u odeljenju i manje nediscipline
 • motivacija za bolje ocene i učenje
 • sposobnost da se situacija posmatra iz tuđe perspektive
 • tolerantniji i bliži odnosi sa vršnjacima
 • sposobnost prilagođavanja
 • veće samopouzdanje
 • razvoj komunikacijskih i prezentacionih veština
 • zainteresovanost za nastavne predmete i pozitivan odnos prema učenju 
 • pozitivan odnos prema nastavnicima

 

Grupni rad, odnosno saradničko učenje može da se primenjuje u svim fazama sticanja znanja, od pripreme nastavne jedinice do utvrđivanja i ponavljanja. Međutim, veoma je važno da nastavnik bude vešt moderator koji upravlja procesom učenja, kreira kooperativne situacije i brine o tome da se svaki učenik uključuje u grupni rad. 

Kako organizovati saradničko učenje na času?

Ako uzmemo u obzir broj učenika u odeljenju u državnim školama, jasno je da organizacija saradničkog učenja predstavlja veliki izazov za nastavnike. Naime, umesto “predavanja” gotovih informacija ispred table, koje će svako dete za sebe naučiti, saradničko učenje nastavniku daje ulogu vodiča i partnera u procesu izgradnje znanja. To znači da organizacija grupnog rada zasigurno zahteva veće zalaganje i dobru pripremu nastavnika. 

Pre svega, nastavnik mora dobro poznavati svakog svog učenika da bi pravilno formirao grupe. Takođe, preporučuje se da učionice imaju adekvatan raspored sedenja za izvođenje grupnog rada, tako da učenici ne gledaju jedni druge u leđa. Upravo zato je organizacija saradničkog učenja izazovan zadatak u velikim odeljenjima. 

Da bi kooperativno učenje bilo uspešno, pored formiranja grupa, nastavnik treba jasno da formuliše zadatak i objasni učenicima šta se očekuje od grupe, a šta od svakog člana posebno. Tokom grupnog rada, nastavnik treba da podstiče učenike da eksperimentišu idejama, objašnjavaju i dopunjuju rezultate do kojih su došli. Uloga nastavnika ogleda se u tome da podstakne angažovanje i znatiželju svakog učenika, jer te delatnosti razvijaju kritičko mišljenje i produbljuju interesovanje za temu. Pored toga, nastavnik treba blagovremeno da daje povratnu informaciju učenicima, te da usmerava njihov rad ka ciljevima koje treba postići. Redovno praćenje napretka, osigurava da se svi članovi grupe aktivno uključuju i ispunjavaju svoje zadatke.

Nadalje, važno je da učenici imaju pristup potrebnim resursima i tehnološkim sredstvima kako bi uspešno izvršavali ono što se od njih očekuje.

Još jedan izazov grupnog rada je evaluacija. Nastavnik treba da razmotri najboljie načine za procenu individualnih doprinosa učenika unutar grupnog rada. To može uključivati ​​parcijalne ocene, samoprocene i ocene od strane članova tima. Veoma je važno da nastavnik još na početku definiše kriterijume evaluacije i da ih predstavi učenicima, te da bude dosledan u njihovoj primeni. 

Strategije saradničkog učenja

Postoje brojne strategije koje podstiču saradničko učenje, a koja će se primeniti zavisi od od više faktora, kao što su ciljevi časa, karakteristike učenika, sadržaj gradiva i dostupni resursi. 

Evo nekoliko koraka koji treba da prethode izboru najefikasnije tehnike saradničkog učenja:

 • Definisanje cilja 

 

Razmotrite šta želite postići kroz saradničko učenje. Da li želite podstaći dublje razumevanje gradiva, razviti veštine timskog rada, ili možda podstaknuti kritičko razmišljanje? Jasno definisani ciljevi će vam pomoći da odaberete strategiju koja najbolje podržava te ciljeve.


 • Analiza sadržaja

 

Razmotrite vrstu gradiva koje želite pokriti. Da li je to koncept koji zahteva duboko razmišljanje i analizu, ili je to situacija koja podstiče kreativnost i rešavanje problema? Razumevanje prirode gradiva pomoći će vam da izaberete strategiju koja najbolje odgovara.


 • Karakteristike učenika

 

Uzmite u obzir karakteristike vaših učenika, kao što su nivo veština, interesovanja i stilovi učenja. Ako imate raznoliku grupu, možda će biti korisno izabrati strategiju koja omogućava različitim učenicima da doprinesu na svoj način.


 • Dostupni resursi

 

Razmislite o dostupnim resursima kao što su vreme koje imate za određenu nastavnu jedinicu, materijali i tehnologija. Neke strategije zahtevaju više vremena ili posebne alate, dok druge mogu biti jednostavnije za implementaciju.

 

Na osnovu ovih koraka treba odrediti da li će saradničko učenje biti u paru ili u grupi, a zatim možete izabrati jednu od sledećih metoda ili njihovu kombinaciju:

 

Pedagoška radionica

 

Ovo je oblik saradničkog učenja gde se mala grupa učenika okuplja u krugu kako bi zajedno razmatrala, istraživala i rešavala određeni koncept ili problem. Cilj ove tehnike je da učenici aktivno doprinose procesu učenja kroz diskusije, razmenu mišljenja i zajedničko istraživanje.

 

Igra uloga

 

Igra uloga, kao oblik grupnog učenja, uključuje postavljanje učenika u određene uloge ili likove kako bi simulirali situacije, konflikte ili scenarije. Ova strategija podstiče učenike da preuzmu identitete različitih osoba kako bi bolje razumeli određene perspektive. Igra uloga razvija veštine kao što su empatija, kritičko razmišljanje, komunikacija i analiza situacija iz različitog ugla.

 

Simulacija

Ovo podrazumeva stvaranje zamišljene socijalne situacije koja je slična nekoj mogućoj životnoj situaciji. Simulacija omogućava učenicima da praktično primene svoje iskustvo, znanje i veštine u konkretnim okolnostima,  imitirajući realne situacije sa kojima bi se mogli suočiti u budućnosti.

 

Brainstorming

Brainstorming je kreativna tehnika grupnog učenja koja se koristi kako bi se generisale raznovrsne ideje i rešenja za određeni problem, izazov ili pitanje. Ova tehnika podstiče slobodno izražavanje ideja na određenu temu, bez osude ili kritike, kako bi se osiguralo što veće učešće svih učesnika i podstaklo razmišljanje “outside the box”.

 

Stablo budućnosti

 

Ovo je kooperativna metoda učenja koja podrazumeva da svaki učenik na zajedničkom stablu ima svoju granu na koju se dodaju listovi ili cvetovi na kojima se pišu ideje, predlozi ili raščlanjuje neki aktuelni problem, posledice tog problema i rešenja istog. Ovo se često kombinuje sa brainstorming tehnikom.Grupno istraživanje

 

Grupno istraživanje počinje kada učenici izaberu problem koji žele istražiti. Glavna tema istraživanja se deli na manje podteme, a odeljenje se organizuje u grupe tako da svaka grupa bira podtemu koja ih najviše zanima. Svaka grupa razvija plan istraživanja i određuje zaduženja za svakog člana tima. Na kraju, sve grupe se sastaju kako bi podelile informacije koje su prikupile i izveli zaključci. 

 

Recipročno poučavanje

Ova tehnika kooperativnog učenja omogućava učenicima da uskoče u “nastavnikove cipele”. Naime, u ovom obliku radu učenici i nastavnici se naizmenično nalaze u ulozi onoga koji poučava. Kroz recipročno poučavanje učenici ne samo da na zanimljiv način stiču znanje, već uče i to kako treba objašnjavati, sažimati, sintetizovati, zaključivati i postavljati pitanja.

 

Za koju god od ovih tehnika da se odlučite, ne zaboravite da je važno da se prilagodi kontekstu i potrebama vaših učenika kako bi se osigurao najefikasniji i najkorisniji pristup.

 

Za kraj - Mala odeljenja za efikasnije saradničko učenje

 

Možemo zaključiti da saradničko učenje nudi brojne prednosti koje pozitivno utiču na razvoj veština i znanja učenika. Kroz aktivnu interakciju, diskusiju, međusobno učenje i razmenu perspektiva, učenici imaju priliku da dublje razumeju gradivo, razvijaju kritičko razmišljanje, veštine komunikacije i timski duh.

Međutim, jasno je da je efikasnost saradničkog učenja u velikoj meri uslovljena kontekstom u kojem se primenjuje. Brojnost učenika u državnim školama znatno otežava dublju interakciju u učionici i ograničava mogućnosti grupnog rada. Nastavnici u takvim okolnostima moraju uložiti dodatan napor kako bi kreirali strukturu i strategije koje će olakšati saradničko učenje. 

Gimnazija Tvrđava, sa idealnim brojem od šesnaest učenika po odeljenju pruža idealno okruženje za grupno učenje. U takvim okolnostima, bliska saradnja među učenicima i interakcija sastavni je deo svakog nastavnog časa. Učenici i nastavnici su međusobno bliži, te se svako dete bez straha uključuje u diskusije, iznoseći svoje ideje i mišljenje.

Pročitajte više o tome kako veličina odeljenja utiče na učenje

Podeli post

Prijavi se na mejling listu

Ako ti se svideo upravo pročitani tekst i smatraš da ti je bio od koristi, prijavi se na našu mejling listu i jednom mesečno u tvoj inboks će stizati slični korisni tekstovi.

Gimnazija Tvrđava Logo Royal

Sa jasnim fokusom na razvijanje znanja i veština za 21. vek, gimnazija Tvrđava predstavlja najbolji izbor za školovanje i usavršavanje.

Sadržaj

Pošaljite nam poruku

Rado ćemo se sresti sa Vama i porazgovarati o budućnosti Vašeg deteta.