Očekivanja roditelja od škole

Očekivanja roditelja od škole
Uloga savremene škole znatno je promenjena u odnosu na tradicionalnu, pa se uporedo sa tim menjaju i očekivanja koje roditelji imaju. Za razliku od čvrsto koncipiranog, zatvorenog školskog sistema, od savremenih škola se očekuje otvorenost za saradnju sa porodicom, lokalnom zajednicom i sa drugim subjektima koji su uključeni u obrazovanje i vaspitanje dece. U postojećim uslovima tranzicije i ubrzanog tehnološkog razvoja jedan od najčešćih izazova škole je da odgovori na izmenjena očekivanja roditelja. Od savremene škole se očekuje da bude fleksibilna, te da svoj rad prilagođava potrebama promenljivog tržišta rada. Ovo pre svega znači da škola mora ići u korak sa vremenom i potrebama novih generacija. Samo ovakva škola deci može pružiti adekvatno obrazovanje koje će im omogućiti srećan i lagodan život u budućnosti. Pročitajte kakva su očekivanja roditelja od škole i nastavnika danas i koliko su ona u praksi ostvariva.
Sadržaj

Kvalitetno obrazovanje koje priprema za poslove budućnosti

Očekivanja roditelja od škole pre svega se odnose na kvalitet obrazovanja koje deca stiču. Od škole se očekuje da prepozna i podrži indivudualne talente svakog deteta, te da ih adekvatno podstiče i usmerava tako da razviju svoj pun potencijal. Ovo je ujedno i najveći problem odeljenja sa velikim brojem učenika, jer je veoma teško posvetiti pažnju svakom pojedinačnom detetu. U državnim školama umesto prilagođavanja gradiva svakom detetu, deca se prilagođavaju proseku, bez obzira na njihova predznanja i sposobnosti .

Takav tradicionalan pristup škole ne odgovara na zahteve  promenljivog tržišta rada, što često izaziva nezadovoljstvo roditelja. Zbog toga se od savremene škole očekuje da umesto “prenošenja” znanja, razvija kritičko mišljenje, preduzetničke veštine, te da doprinosi intelektualnom, socijalnom i emocionalnom razvoju deteta. 

Tehnološka opremljenost IT opremom

Za razliku od tradicionalne škole u kojoj je nastavnik bio jedini izvor informacija, zahvaljujući tehnološkom napretku deca koriste različite načine usvajanja znanja i razvoja kompetencija. Ranije su za sve što ih interesuje morali da pitaju nastavnika, danas su im na dohvat ruke internet i društvene mreže, pa deca vrlo lako mogu doći do velike količine informacija. 

Mnoge škole i nastavnici iz straha od pogrešnih informacija koje mogu biti dostupne na internetu, zloupotrebe ili nedostataka opreme, zabranjuju upotrebu tehologije u školi. Međutim, primena tehnologije je imperativ u savremenom obrazovanju, te se roditeljima podrazumeva da deca idu u korak sa tehnologijom, te da uče koristeći najsavremenija obrazovna sredstva i pristupe.  A osnovni zadatak škole i nastavnika je da im pomognu da novim tehnologijama ovladaju i da je adekvatno koriste da unaprede svoje znanje.

Na primer, u gimnaziji Tvrđava tradicionalna tabla zamenjena je interaktivnom, a svaki učenik ima svoj laptop, koji mu omogućava da koristi obrazovne aplikacije, pretražuje dodatne izvore podataka, učestvuje u edukativnim kvizovima i testiranju na najsavremeniji način.

Učenje na ovaj način je mnogo efikasnije jer se časovi ne zasnivaju isključivo na predavanju nastavnika, već podstiču aktivnost učenika i njihovo uključivanje u nastavni proces. Ovakva organizacija nastave u centar obrazovnog procesa stavlja učenika i on postaje aktivan i odgovoran u procesu izgradnje vlastitog znanja.  Učionice opremljene savremenom IT opremom su okruženje koje odgovara potrebama današnje dece i  oni zaista vole da provode vreme u školi. Sve ovo doprinosi bržem i efikasnijem sticanju znanja, koje je znatno primenjivije u praksi.

Bezbedno školsko okruženje

Jedno od najvažnijih očekivanja roditelja od škole je da njihovoj deci pruži bezbedno i zdravo školsko okruženje. Problemi sa ponašanjem pojedinih učenika i sve učestalija pojava vršnjačkog nasilja u našoj zemlji posebna su briga roditelja. Porast vršnjačkog nasilja je odgovornost čitavog društva, ali uz sprovođenje adekvatnih mera u školi i aktivnu saradnju nastavnika i roditelja ovaj problem se može sprečiti. 

Pedagoški stručnjaci ističu da bi škole trebalo da funkcionišu po principu servisnih centara u kojima će deca biti bezbedna, dobijati kvalitetno obrazovanje kroz jednu smenu, a roditelji će od škole dobijati uputstva i pomoć vezanu za roditeljstvo, praćenje rada i podršku razvoju svoje dece. Naravno, ukoliko uzmemo u obzir način rada i broj učenika u državnim školama, sasvim je opravdano zaptitati se koliko su ova očekivanja ostvariva u praksi. 

Priprema za visoko obrazovanje

Još jedno očekivanje roditelja je da srednja škola decu treba da pripremi za nastavak školovanja na fakultetima. Ovo neminovno uključuje da škola prati savremene zahteve, da sarađuje sa visokoškolskim ustanovama i pruža svojim učenicima priliku da uče od eksperata u datoj oblasti. Pored sticanja teorijskih znanja, priprema za visoko obrazovanje podrazumeva da učenici imaju određen nivo praktičnih znanja i veština, te da imaju razvijene sposobnosti za samostalan i istraživački rad.

U želji da svoje učenike pripremi za visoko obrazovanje, gimnazija Tvrđava svojim učenicima organizuje program stručne prakse u firmi Vega IT, a naši nastavnici su asistenti na Fakultetu tehničkih nauka u Novom Sadu. 

Razvoj sistema vrednosti i vaspitanje učenika

Jedan od ključnih zadataka škole je negovanje i razvoj sistema vrednosti i pravilno vaspitanje učenika. Iako se vrednosti kod dece razvijaju od ranog detinjstva, te porodica ima značajnu ulogu u njihovom formiranju, veoma je važno da škola podstiče moralni i društveni razvoj svake ličnosti. Škola treba da uči decu da svi treba da budu ravnopravni, da poštuju ljudska prava i neguju prijateljstvo. Današnje vreme je posebno izazovno za mlade, a od škole se očekuje da bude etički zdrava sredina koja ohrabruje svoje učenike da razvijaju zdrave životne stilove, da formiraju ispravne stavove i uverenja kroz negovanje ličnog integriteta i multikulturalizma.   

Nastavnik kao pedagog i partner u procesu sticanja znanja

Pored očekivanja od škole, roditelji imaju velika očekivanja i od nastavnika. Pre svega, prosvetni radnici i svi koji rade sa decom bi trebalo da:

  • poseduju pedagoške kvalitete
  • budu ekseperti za predmet koji predaju
  • da poznaju najsavremenije tehnologije
  • da kontinuirano usavršavaju svoje znanje

 

Ovakav nastavnik nije predavač, već partner  koji vodi i usmerava učenika u procesu sticanja znanja. Međutim, ukoliko uzmemo u obzir uslove u kojima nastavnici rade u tradicionalnom školstvu, kao i odnos društva prema prosveti, postavlja se pitanje koliko su današnji nastavnici zaista motivisani, voljni i koliko imaju realne uslove da na ove zahteve odgovore. 

„Moramo se dakle potruditi da nam škole ne ostare, da nam se pre vremena ne umore i da ne ostare prosvetni radnici, da nam deca dolaze u školu svoje, a ne naše mladosti" - Duško Radović

Očekivanja roditelja od škole - Za kraj

Kao što kaže Duško Radović, moramo se svi zajedno potruditi da nam škole i prosvetni radnici ne ostare, jer samo tako deca će dobiti obrazovanje koje odgovara zahtevima njihove današnjice i budućnosti. Da bi odgovorile na zahteve savremenog društva, tržišta rada i roditelja, škole moraju usvajati inovativne pristupe nastave, uz kvalitetne kadrove, pedagoške stručnjake i podsticajno okruženje. 

Sve ovo je još uvek teško realizovati u praksi državnih škola, pre svega zbog velikog broja učenika, ograničenih sredstava, opreme i zastarelih obrazovnih pristupa. Zbog toga se mnogi roditelji okreću privatnom školstvu u želji da osiguraju najbolju budućnost za svoju decu.  Pročitajte više o ovoj temi u tekstu o prednostima privatne škole u odnosu na državnu. 

Jedna od takvih škola je gimnazija Tvrđava, koja teži da svojim učenicima osigura obrazovanje u skladu sa svetskim obrazovnim standardima, tako da svako dete odraste u samoostvarenu, motivisanu i odgovornu osobu.  

Podeli post

Prijavi se na mejling listu

Ako ti se svideo upravo pročitani tekst i smatraš da ti je bio od koristi, prijavi se na našu mejling listu i jednom mesečno u tvoj inboks će stizati slični korisni tekstovi.

Gimnazija Tvrđava Logo Royal

Sa jasnim fokusom na razvijanje znanja i veština za 21. vek, gimnazija Tvrđava predstavlja najbolji izbor za školovanje i usavršavanje.

Sadržaj

Pošaljite nam poruku

Rado ćemo se sresti sa Vama i porazgovarati o budućnosti Vašeg deteta.